O nas

Oferta gabinetu obejmuje badania psychologiczne i logopedyczne dzieci ujawniających dysharmonie i deficyty w rozwoju psychoruchowym, z trudnościami w uczeniu się i adaptacji do przedszkola lub szkoły. Przeprowadzona diagnoza pozwala określić mocne strony dziecka oraz obszary wymagające wsparcia psychologicznego i/lub logopedycznego.

Gabinet specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy, szczególnie niedokształceniem mowy o typie afazji/ DLD.

Prowadzimy też różnego rodzaju szkolenia dotyczące diagnozy i terapii tego zaburzenia. Osoby prowadzące – Anna Paluch i Elżbieta Drewniak Wołosz.

Szkolenia są prowadzone w różnych rejonach Polski. Preferujemy szkolenia w formie stacjonarnej, czasami uzupełniając je treściami przekazywanymi on line. Adresatami są – najczęściej logopedzi, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele i w niektórych przypadkach rodzice.

mgr Anna Paluch, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej, o sobie…:

Jestem psychologiem i logopedą. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, wadami wymowy, trudnościami w uczeniu się oraz terapię osób dorosłych z afazją nabytą i trudnościami artykulacyjnymi. Jako psycholog i logopeda diagnozuję osoby z wymienionymi trudnościami, udzielam porad i wsparcia.
Zawsze interesowała mnie głównie praca z dziećmi. Na początku swej drogi zawodowej pracowałam na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej jako psycholog kliniczny. Potem trafiłam do specjalistycznej placówki dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka (ośrodka dla dzieci afatycznych) w Krakowie, jeszcze przy ulicy Mikołajskiej.

Tam pochłonęła mnie praca z dziećmi, które dzięki właściwie i intensywnie prowadzonej terapii zaczynały mówić. Skończyłam studia podyplomowe z logopedii w Krakowie; bardzo wiele nauczyłam się od swej promotor profesor Marii Zarębiny. Dzięki jej wykładom i wskazówkom uzyskiwanym w bezpośrednich kontaktach uczyłam się, jak z punktu widzenia językoznawcy patrzeć na prawidłowy lub zaburzony rozwój mowy dziecka oraz, jak analizować i opisywać rozpad języka w przypadku afazji nabytej. Praca z dziećmi we wspomnianym ośrodku była okazją do zadawania sobie wielu pytań, które inspirowały do licznych dyskusji w gronie osób tam pracujących i do poszukiwania odpowiedzi w dostępnej literaturze. Uczyłyśmy się studiując m.in. prace dr Zofii Kordyl (pierwszego psychologa w ośrodku), głównie jej monografię pt. „Psychologiczne problemy afazji dziecięcej”.

Z uwagi na brak narzędzi do badania i dokumentowania mowy dziecka afatycznego z Elżbietą Drewniak-Wołosz i Lucyną Mikosza opracowałyśmy narzędzia zaprezentowane w zakładce: Metody badania.

Pod naszą redakcją ukazał się też poradnik dla nauczycieli i rodziców pt. „Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu.”Komlogo 2017. W maju 2018 redagowałyśmy Forum Logopedy nr 25. Celem naszym była współpraca z licznym gronem autorów- praktyków, dzięki czemu został zaprezentowany ciekawy i wszechstronny materiał dotyczący problematyki niedokształcenia mowy o typie afazji.

Moje publikacje i referaty były prezentowane również na stronie i spotkaniach Polskiego Związku Logopedów, z którym od lat ściśle współpracuję. Aktywnie uczestniczę w konferencjach i różnego rodzaju warsztatach poświęconych zaburzeniom rozwojowym u dzieci.

Od wielu lat prowadzę zajęcia praktyczne oraz formy warsztatowo-wykładowe dla studentów logopedii, początkowo Akademii Pedagogicznej, obecnie studentów neurologopedii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Bardzo cenne są dla mnie spotkania z różnymi osobami- dziećmi, rodzicami, studentami, innymi specjalistami. Ciągle mam poczucie, że są one źródłem nowych doświadczeń, spostrzeżeń i inspiracji.

mgr Elżbieta Drewniak – Wołosz, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej, o sobie…:

Elżbieta Drewniak – Wołosz, psycholog logopeda, neurologopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej, o sobie…: Moja droga zawodowa rozpoczęła się w 1987 roku. Bezpośrednio po ukończeniu psychologii (poszerzony kurs defektologii) na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęłam pracę w ośrodku dla dzieci afatycznych w Krakowie. Pełniłam funkcję logopedy i psychologa. W ośrodku spotkałam wspaniałe, doświadczone koleżanki, od których wiele się nauczyłam. Praca z dziećmi mającymi głębokie, specyficzne zaburzenia w rozwoju mowy i języka stała się wkrótce moją pasją.

W roku 1993 ukończyłam Podyplomowe Studium Logopedii w Krakowie broniąc pracy napisanej pod kierunkiem Pani prof. M. Zarębiny. Poglądy Pani profesor miały olbrzymi wpływ na moje postrzeganie zaburzeń w rozwoju mowy i problematykę afazji.

W 2002 roku uzyskałam dodatkowo tytuł neurologopedy (Specjalistyczne Studium Neurologopedii przy Fundacji „Orator” w Lublinie).

Nieustannie szkoląc się i zbierając praktyczne doświadczenia widziałyśmy z koleżankami coraz większą potrzebę mówienia o dzieciach z rozwojową postacią afazji, dzielenia się swoimi obserwacjami i przemyśleniami. Z uwagi na brak odpowiednich narzędzi do badania i dokumentowania mowy dzieci afatycznych, wspólnie z Anią Paluch i Lucyną Mikoszą, opracowałam zestaw prób służących m.in. do oceny rozumienia, powtarzania i nazywania.

Podjęłyśmy się zredagowania poradnika dla nauczycieli p.t. „Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu”, który wydany został przez wydawnictwo Komlogo w 2017 r. Redagowałyśmy również 25 nr Forum Logopedy poświęcony niedokształceniu mowy o typie afazji. Poza tym, brałam czynny udział w konferencjach, sympozjach głosząc referaty, których byłam autorką bądź współautorką. Publikowałyśmy artykuły, które ukazały się m.in. w „Biuletynie Logopedycznym” wydawanym przez PTL, w czasopiśmie internetowym „Logopeda” w materiałach pokonferencyjnych wydanych przez Sekcję Logopedyczną TKJ, w specjalistycznym czasopiśmie „Forum Logopedy” . Artykuły, których jestem autorką lub współautorką umieszczane są również na stronie gabinetu „Akcent”.

Przez kilka lat, w ośrodku dla dzieci afatycznych, prowadziłam zajęcia praktyczne ze studentami podyplomowej logopedii AP w Krakowie oraz zajęcia wykładowo-warsztatowe na terenie uczelni. Od 2008 roku, w ramach podyplomowej logopedii prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „IGNATIANUM”, a następnie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przez kilka lat współpracowałam również z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, wprowadzając studentów rehabilitacji w wybrane zagadnienia z zakresu logopedii. Jestem współautorką warsztatów szkoleniowych „Niedokształcenie mowy o typie afazji. Zagadnienia diagnozy i terapii”, które od kilkunastu lat, wspólnie z Anną Paluch, prowadzę w różnych ośrodkach w Polsce. Szkolimy logopedów oraz zainteresowanych psychologów i pedagogów.

Nadal pracuję w ośrodku dla dzieci z afazją i wciąż traktuję obowiązki zawodowe jako realizację swojego życiowego powołania. Cieszy mnie to, iż mogę konfrontować wiedzę z praktyką. Kontakt z małymi, głęboko zaburzonymi podopiecznymi prowokuje mnie do ciągłych poszukiwań najbardziej skutecznych sposobów terapii oraz umożliwia stałą obserwację objawów i mechanizmów rozwojowych zaburzeń mowy.