Strona korzysta z cookies zg.z ustawieniami przegladarki.

Gabinet Logopedyczno-Psychologiczny "AKCENT" Kraków-Ruczaj

Anna Paluch, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcejO nas

Gabinet specjalizuje się w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami mowy, szczególnie niedokształceniem mowy o typie afazji (-->diagnoza).

Prowadzimy też szkolenia dotyczące diagnozy i terapii tego zaburzenia. Są prowadzone przez dwie osoby - Annę Paluch i Elżbietę Drewniak Wołosz - w różnych rejonach Polski, zwykle 4-5 szkoleń w roku. Najbardziej popularne są szkolenia 2-dniowe kierowane do specjalistów: logopedów, psychologów, pedagogów i nauczycieli (-->szkolenia).mgr Anna Paluch, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej, o sobie...:


Jestem psychologiem i logopedą. Prowadzę terapię dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy, niedokształceniem mowy o typie afazji, wadami wymowy, trudnościami w uczeniu się oraz terapię osób dorosłych z afazją nabytą i trudnościami artykulacyjnymi. Jako psycholog i logopeda diagnozuję osoby z wymienionymi trudnościami, udzielam porad i wsparcia.
Zawsze interesowała mnie głównie praca z dziećmi. Na początku swej drogi zawodowej pracowałam na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej jako psycholog kliniczny. Potem trafiłam do specjalistycznej placówki dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy i języka (ośrodka dla dzieci afatycznych) w Krakowie, jeszcze przy ulicy Mikołajskiej.

Tam pochłonęła mnie praca z dziećmi, które dzięki właściwie i intensywnie prowadzonej terapii zaczynały mówić. Skończyłam studia podyplomowe z logopedii w Krakowie; bardzo wiele nauczyłam się od swej promotor profesor Marii Zarębiny. Dzięki jej wykładom i wskazówkom uzyskiwanym w bezpośrednich kontaktach uczyłam się, jak z punktu widzenia językoznawcy patrzeć na prawidłowy lub zaburzony rozwój mowy dziecka oraz, jak analizować i opisywać rozpad języka w przypadku afazji nabytej. Praca z dziećmi we wspomnianym ośrodku była okazją do zadawania sobie wielu pytań, które inspirowały do licznych dyskusji w gronie osób tam pracujących i do poszukiwania odpowiedzi w dostępnej literaturze. Uczyłyśmy się studiując m.in. prace dr Zofii Kordyl (pierwszego psychologa w ośrodku), głównie jej monografię pt. "Psychologiczne problemy afazji dziecięcej".

Z uwagi na brak narzędzi do badania i dokumentowania mowy dziecka afatycznego z Elżbietą Drewniak-Wołosz i Lucyną Mikosza opracowałyśmy skalę-propozycje prób dla dziecka, służących m.in. do oceny rozumienia, powtarzania, samodzielnego nazywania,którą zawarłyśmy w książce "AFA-skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego." /wyd. Impuls 2003/. Kolejną propozycję narzędzia do badania mowy i sprawności językowej dzieci afatycznych opracowałyśmy z Elżbietą Drewniak- Wołosz we współpracy z wydawnictwem Komlogo Jest to "KOJD- AFA. Karty oceny języka dziecka afatycznego", która została wzbogacona o próby/ zadania dla dzieci starszych. Całość została starannie zilustrowana, autorką ilustracji jest pani Ania Przybyłko.

Pod naszą redakcją ukazał się też poradnik dla nauczycieli i rodziców pt. "Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu."Komlogo 2017. W maju 2018 redagowałyśmy Forum Logopedy nr 25. Celem naszym była współpraca z licznym gronem autorów- praktyków, dzięki czemu został zaprezentowany ciekawy i wszechstronny materiał dotyczący problematyki niedokształcenia mowy o typie afazji.

Moje publikacje i referaty były prezentowane również na stronie i spotkaniach Polskiego Związku Logopedów, z którym od lat ściśle współpracuję. Aktywnie uczestniczę w konferencjach i różnego rodzaju warsztatach poświęconych zaburzeniom rozwojowym u dzieci.

Od wielu lat prowadzę zajęcia praktyczne oraz formy warsztatowo-wykładowe dla studentów logopedii, początkowo Akademii Pedagogicznej, obecnie studentów neurologopedii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego.

Nadal bardzo cenię sobie spotkania z różnymi osobami- dziećmi, rodzicami, studentami, innymi specjalistami. Ciągle mam poczucie, że są one źródłem nowych doświadczeń, spostrzeżeń i inspiracji.

mgr Elżbieta Drewniak - Wołosz, psycholog logopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej, o sobie...:


Elżbieta Drewniak - Wołosz, psycholog logopeda, neurologopeda, specjalista ds. afazji dziecięcej, o sobie...: Moja droga zawodowa rozpoczęła się w 1987 roku. Bezpośrednio po ukończeniu psychologii (poszerzony kurs defektologii) na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczęłam pracę w ośrodku dla dzieci afatycznych w Krakowie. Pełniłam funkcję logopedy i psychologa. W ośrodku spotkałam wspaniałe, doświadczone koleżanki, od których wiele się nauczyłam. Praca z dziećmi mającymi głębokie, specyficzne zaburzenia w rozwoju mowy i języka stała się wkrótce moją pasją.

W roku 1993 ukończyłam Podyplomowe Studium Logopedii w Krakowie broniąc pracy napisanej pod kierunkiem Pani prof. M. Zarębiny. Poglądy Pani profesor miały olbrzymi wpływ na moje postrzeganie zaburzeń w rozwoju mowy i problematykę afazji.

W 2002 roku uzyskałam dodatkowo tytuł neurologopedy (Specjalistyczne Studium Neurologopedii przy Fundacji "Orator" w Lublinie).

Nieustannie szkoląc się i zbierając praktyczne doświadczenia widziałyśmy z koleżankami coraz większą potrzebę mówienia o dzieciach z rozwojową postacią afazji, dzielenia się swoimi obserwacjami i przemyśleniami. Z uwagi na brak odpowiednich narzędzi do badania i dokumentowania mowy dzieci afatycznych, wspólnie z Anią Paluch i Lucyną Mikoszą, opracowałam zestaw prób służących m.in. do oceny rozumienia, powtarzania i nazywania. Wydałyśmy je w formie książki pt "AFA - skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego." (wyd. Impuls 2003, 2005, 2008, 2012, 2015). W kwietniu 2018r.,w wydawnictwie Komlogo ukazała się KOJD - AFA (Karty Oceny Języka Dziecka afatycznego) autorstwa mojego i Anny Paluch. KOJD - AFA składa się z dwóch zestawów prób: karty pierwszej (łatwiejszej) do badania dzieci młodszych (udoskonalona, poszerzona Afa - skala) i karty drugiej (trudniejszej) do badania dzieci starszych. Opracowane przez nas narzędzie ma służyć doskonaleniu diagnozy dzieci afatycznych. Podjęłyśmy się zredagowania poradnika dla nauczycieli p.t. "Dziecko afatyczne w szkole i przedszkolu", który wydany został przez wydawnictwo Komlogo w 2017 r. Redagowałyśmy również 25 nr Forum Logopedy poświęcony niedokształceniu mowy o typie afazji. Poza tym, brałam czynny udział w konferencjach, sympozjach głosząc referaty, których byłam autorką bądź współautorką. Publikowałyśmy artykuły, które ukazały się m.in. w "Biuletynie Logopedycznym" wydawanym przez PTL, w czasopiśmie internetowym "Logopeda" w materiałach pokonferencyjnych wydanych przez Sekcję Logopedyczną TKJ, w specjalistycznym czasopiśmie "Forum Logopedy" . Artykuły, których jestem autorką lub współautorką umieszczane są również na stronie gabinetu "Akcent".

Przez kilka lat, w ośrodku dla dzieci afatycznych, prowadziłam zajęcia praktyczne ze studentami podyplomowej logopedii AP w Krakowie oraz zajęcia wykładowo-warsztatowe na terenie uczelni. Od 2008 roku, w ramach podyplomowej logopedii prowadziłam zajęcia w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "IGNATIANUM", a następnie w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Przez kilka lat współpracowałam również z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, wprowadzając studentów rehabilitacji w wybrane zagadnienia z zakresu logopedii. Jestem współautorką warsztatów szkoleniowych "Niedokształcenie mowy o typie afazji. Zagadnienia diagnozy i terapii", które od kilkunastu lat, wspólnie z Anną Paluch, prowadzę w różnych ośrodkach w Polsce. Szkolimy logopedów oraz zainteresowanych psychologów i pedagogów.

Nadal pracuję w ośrodku dla dzieci z afazją i wciąż traktuję obowiązki zawodowe jako realizację swojego życiowego powołania. Cieszy mnie to, iż mogę konfrontować wiedzę z praktyką. Kontakt z małymi, głęboko zaburzonymi podopiecznymi prowokuje mnie do ciągłych poszukiwań najbardziej skutecznych sposobów terapii oraz umożliwia stałą obserwację objawów i mechanizmów rozwojowych zaburzeń mowy.